Våra Policys

Våra Policys

Kvalitetspolicy

Vi tillhandahåller på affärsmässiga villkor produkter och tjänster som skall motsvara beställarens krav och förväntningar. Vi uppnår detta genom kontinuerliga förbättringar av system, verktyg, arbetsmetoder, arbetsmiljö, ökad tillgänglighet av information, planlagd kompetensutveckling av medarbetarna samt genom ständigt uppdaterad kunskap om våra kunders villkor och behov.

Självklart skall företaget och de anställda följa de lagar, föreskrifter och normer som samhället ställer på verksamheten.

Miljöpolicy

All verksamhet som använder fysiska resurser medför påverkan på miljön. Inom vår verksamhet som byggentreprenör använder vi stora kvantiteter av både tjänster och material. Grunden för vårt miljöarbete är därför en medveten ambition att bidra till ett uthålligt samhälle genom:

  • användning av förnyelsebara resurser
  • förebyggande av förorening genom att undvika användning av miljöförstörande ämnen där det går.
  • att avfallssortera och återanvända material där så går.

Självklart skall företaget och alla anställda följa de lagar, förordningar, föreskrifter och andra normer som gäller för vår verksamhet.

Genom ökade kunskaper bland våra anställda om gällande lag- och kundkrav skall vi kontinuerligt förbättra vårt miljöarbete. 
Vårt mål är att öka vår hantering av återbruk i dom fall det är möjligt.

Arbetsmiljöpolicy

Inom vårt företag har vi en verksamhet som kan innehålla arbetsmiljörisker. Självklart skall företaget och de anställda följa de lagar, föreskrifter och normer som samhället ställer på verksamheten. Vi är medvetna om att vi måste bevaka och analysera arbetsmiljön, så att inga nya risker uppstår och att arbetsmiljön är mer än bara frånvaron av risker.

Att trivas med och utvecklas i sitt arbete och att arbeta på säkra arbetsplatser är viktigt för oss då det skapar trygghet i det dagliga arbetet. En öppen attityd och diskussioner med samtliga anställda är viktigt för oss för att ge de anställda möjlighet att utvecklas i arbetet.

Inför t ex beslut om nyinvesteringar eller förändringar i verksamheten skall arbetsmiljöfrågorna diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna bedömas i samverkan med de anställda. Åtgärder skall därefter vidtas, för att så långt som möjligt förebygga negativa effekter och minimera risker.

I det dagliga arbetet skall varje anställd visa personligt ansvar för hälsa, miljö och använda skyddsutrustning. Det ankommer på var och en, inte bara att följa regler, instruktioner och rutiner, utan också att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö och mot miljön.

Övriga Policys

Kränkande särbehandling - Missbrukspolicy - Rehabilteringspolicy – Misstanke om Smitspridning

Genom att genomföra systematiskt arbetsmiljöarbete regelbundet vill Stig Nelson Byggnads AB förhindra ohälsa och frånvaro som beror på brister i arbetsförhållande och i arbetsmiljö.

 

Signatur

Mats Nelson, VD