Certifiering BF9K

Vi har valt att arbeta med BF9K som är ett kombinerat kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem och vi är nu certifierat enligt BF9K.
Certifiering BF9K

Certifikatet visar att arbetsmiljöplaner och riskbedömningar görs, egenkontroller och arbetsberedningar utförs och att miljöfarligt avfall tas om hand och lämnas till behandling, återvinning eller deponi.